Služby

Služby pro rodiče a děti

 • diagnostika
 • zjišťování speciálně vzdělávacích potřeb dětí, žáků, studentů
 • pomoc při řešení výukových a výchovných problémů
 • práce s mimořádně nadanými
 • intervence, terapie
 • poradenství a kariérové poradenství
 • konzultace při zařazování žáků do škol
 • kurzy např. grafomotoriky, předškolní přípravy, sociálních dovedností atd.
 • informace o kompenzačních, didaktických pomůckách

Služby pro školy a učitele

 • zpracování podkladů pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodická pomoc
 • odborné konzultace
 • prevence rizikového chování
 • práce s třídními kolektivy
 • spolupráce s metodiky prevence
 • spolupráce s výchovnými poradci
 • organizace seminářů, přednášek
 • informace o kompenzačních, didaktických pomůckách
 • depistáže školní zralosti

Ostatní

 • odborná praxe pro studenty VŠ (speciální pedagogika/psychologie)
 • multidisciplinární spolupráce (lékaři, OSPOD, SVP, Policie ČR atd.)
 • spolupráce s dalšími ŠPZ v regionu

Aktuality

Aktuality týkající se jednotlivých pracovišť naleznete v sekci daného pracoviště.

Institucionalizace školních psychologů a speciálních pedagogů

MŠMT zveřejnilo výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I z Operačního programu Jan Amos Komenský:

Provoz jednotlivých pracovišť v souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru

Vážení klienti,

v souladu s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru Vás žádáme při návštěvě našich pracovišť o dodržování těchto pravidel:

Pracoviště PPP

PPP – pedagogicko-psychologická poradna = se věnuje hlavně oblasti diagnostiky a intervence výukových a výchovných problémů, specifických vývojových poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) a chování, dále např. oblastem jako je diagnostika školní zralosti klientů a s ní spojené doporučení odkladů školní docházky či určování profesní orientace žáků a studentů.

PPP Jihlava
třída Legionářů 1468/36, 586 01 Jihlava
Telefon:
567 572 416, 703 182 814
PPP Havlíčkův Brod
U Panských 1452, 580 01 Havl. Brod
Telefon:
569 422 171, 703 182 812
PPP Pelhřimov
Solní 1814, 393 01 Pelhřimov
Telefon:
565 323 621, 739 572 940
PPP Třebíč
Purkyňovo náměstí 239, 674 01 Třebíč
Telefon:
568 848 815, 703 182 813
PPP Moravské Budějovice
Detašované pracoviště PPP Třebíč
Chelčického 904, Moravské Budějovice
Telefon:
734 871 151, 734 871 182
PPP Žďár nad Sázavou
Veselská 35/43 , 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon:
604 971 423, 566 622 387
PPP Velké Meziříčí
Detašované pracoviště PPP Žďár nad Sázavou
2. Základní škola, Oslavická 20, Vel. Mez.
Telefon:
566 520 299, 733 615 340
PPP Bystřice nad Pernštejnem
Detašované pracoviště PPP Žďár nad Sázavou
Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem
Telefon:
736 607 671

Pracoviště SPC

SPC – speciálně pedagogické centrum = věnuje komplexní péči převážně dětem, žákům a studentům se zdravotním znevýhodněním – mentální postižení a souběžné postižení více vadami.

SPC Žďár nad Sázavou
Veselská 35/43 , 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon:
566 624 224, 736 715 373
SPC Havlíčkův Brod
U Panských 1452, Havlíčkův Brod
Telefon:
569 425 954, 734 696 157